ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Αναλαμβάνουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την επίβλεψη των εργασιών και την υλοποίηση όλων των σταδίων της κατασκευής, οικιστικών και επαγγελματικών χώρων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, διαχείριση έργου) ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Εκπόνηση ενεργειακών μελετών, εργασιών θερμομόνωσης, στεγάνωσης και εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας.
ΑΔΕΙΕΣ Τακτοποίηση αυθαιρέτων, διεκπεραίωση πολεοδομικών αδειών, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Υπηρεσίες πιστοποιημένου ενεργειακού επιθεωρητή Β’ Τάξης από το 2010.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατασκευή και αδειοδότηση πυροσβεστικών δικτύων, δικτύων θέρμανσης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.